Тести у дистанційному курсі Moodle

Діяльність Тест  у системі Moodle дозволяє організувати перевірку засвоєння учнями певної теми. При створенні завдання цього типу вчитель вказує крім назви та загального опису,
наступні параметри: вибір часових рамок проведення тестування, та обмеження часу проходження  тесту, кількість спроб тестування, які може здійснити учень, спосіб оцінювання тесту: краща чи середня оцінка з-поміж спроб;кількість запитань на сторінку; перемішування відповідей у питаннях; режим показу коментарів до відповідей (одразу при виборі кожної відповіді, одразу після завершення тестування учнем, після завершення тестування всіх слухачів курсу), зміст коментарів (бал учня, правильна відповідь, коментар до неправильних відповідей тощо). Можна визначити затримки між спробами (для того, щоб заохотити учня повторити матеріал перед повторною спробою), та задати загальний коментар до результату тестування, в залежності від отриманого балу.
Також визначається режим груп, коли вчитель зможе призначати тестування не для усіх учасників курсу одразу, а за визначеними групами (класами, паралелями тощо).

Усі питання, що створюються у системі Moodle, належать до банку питань. Завдяки цьому є змога формувати тестові пакети, у яких будуть зібрані питання різних категорій. Це особливо зручно при формуванні підсумкових тестів: наприклад, у них можна включити по 3 випадковим чином вибраних питання із усіх вивчених тем (категорій).
За умовчанням всі питання додаються до загальної категорії питань даного курсу, проте це можна змінити, вказавши категорію даного тесту, або створивши нову довільну категорію.
 Редагування завдання Тест
В основній області сторінки можна додавати нові запитання чи використовувати попередньо створені з банку питань; призначати максимальний бал за тест, визначати порядок і спосіб показу питань на сторінках тесту.

В області Керування можна редагувати параметри тестування загалом, встановлювати різні режими роботи із групами, редагувати тест (вміст та питання), а також переглядати тест в режимі учня, а також переглядати та аналізувати результати у вигляді оцінок та статистичних даних.

У системі Moodle можна створювати питання різних типів: заповнення пропусків числами чи словами, встановлення відповідності між текстами, ілюстраціями чи медіа-об'єктами; найпопулярніший тип питання множинний вибір з однією чи кількома правильними відповідями; перетягування маркерів та фрагментів тексту; розрахункові питання та питання з використанням модуля GeoGebra для математичних побудов; числові питання з різноманітними похибками і багато інших.


Різні типи питань у Moodle

Кожне із питань має певні спільні параметри: текст питання, текст відповіді (варіанти відповідей або еталонна відповідь), малюнок для відображення, оцінка за умовчанням (бал), штрафний бал (при неправильній відповіді), коментар у випадку правильної та неправильної відповіді тощо. Якщо питання передбачає кілька можливих відповідей, для кожної слід вказати, скільки відсотків від максимального балу слід давати за цю відповідь, причому система проконтролює, щоб сума призначених відсотків була не меншою 100 (може бути більшою, якщо допустимі різні комбінації відповідей). 

Розглянемо створення питань найбільш поширених типів.

Найчастіше у тесті використовуються питання з множинним вибором, у якому є одна або кілька правильних відповідей.
Можна гнучко вказувати відсоток балу, який відповідає кожній із часткових відповідей. Серед параметрів цього питання варто виділити можливість перетасування відповідей при показі питання для учня, а також спосіб нумерації варіантів. Для кожного із варіантів відповіді можна вказати коментар.
Якщо варіантів відповідей лише два, і вони взаємовиключні, можна використати питання Правильно/Неправильно, яке передбачає вибір одного із двох варіантів відповіді – підтвердження та спростування твердження.

Питання Коротка відповідь вимагає від слухача ввести слово або коротку фразу, які будуть посимвольно звірятись з еталоном. При цьому можна вказати кілька повністю або частково правильних варіантів відповіді, наприклад передбачивши деякі поширені орфографічні помилки або встановивши чутливість до регістру.
Числовий тип питання схожий на питання із короткою відповіддю, але тут є можливість задати допустиму похибку (похибка 5 при еталонній відповіді 30 означає, що значення від 25 до 35 прийматимуться ,як правильні). Можна вказати кілька варіантів відповіді з коментарями до кожного із них; якщо потрібно задати коментар до решти відповідей, крім перелічених,  у полі Відповідь вказується символ *.

Ще одне текстове питання - Есе передбачає відповідь у вигляді деякого твору. Цей тип питання не має автоматичного оцінювання, вчитель може вручну поставити бал,  а також додати коментар, після прочитання відповіді учня.

Питання типу Відповідність надає перелік значень, які слід співвіднести між собою. Правильні відповідності вчитель вказує у полях Питання та Відповідь. Таких питань може бути довільна кількість, за умовчанням система пропонує три питання, проте кнопка Більше наборів бланків дозволяє додати достатню кількість питань. Слід зауважити, що у пропонованих співвідношеннях може бути лише одна правильна комбінація, і неможливо задати відповідність одного елемента кільком відповідям.
Відповідь учня зараховується навіть при частково правильній комбінації, бал при цьому обчислюється у відсотковому співвідношенні до повного балу за це питання.

Для учня питання на відповідність виглядає як сукупність рядків, у кожному з яких наведено поняття, а у випадному списку поряд можна обрати відповідний варіант відповіді.


Тип питання Відповідність коротких випадкових відповідей означає, що система обиратиме випадкове питання типу Коротка відповідь із поточної категорії, тому щоразу при запусканні тесту питання буде різним. При цьому відповіді слід обирати із випадного меню, тобто це комбіноване питання по суті поєднує властивості питань із короткою відповіддю та на відповідність.


Розрахункове питання дозволяє створити запитання зі змінними, які будуть набувати значень із визначеного переліку (звичайна множина чисел, або одне із перелічених значень).
Запитання формулюється у вигляді виразів із змінними у фігурних дужках, наприклад «Скільки буде {a} + {b} ?», у полі Формулювання правильної відповіді вказується правильна відповідь: {a} + {b}. Під час генерування питання для учня система автоматично обчислюватиме правильну відповідь та звірятиме її із відповіддю учня. При формуванні виразів можна використовувати стандартні функції: abs, cos, deg2rad, exp, log, round, sin, pi() тощо. Можна задати допуск помилки при відповіді та тип відхилення (абсолютний, відносний, геометричний). Так, якщо для правильної відповіді 200 задано відхилення ±0,05, то абсолютний тип означає, що прийматимуться як правильні всі відповіді між 199.5 та 200.5 (200 ± 0.5); відносний: між 100 та 300 (200 ± 200*0,5); геометричний: між 133.33 та 300 (200/(1 + 0.5) та 200 + 0.5*200).

Укладання цього типу питань складається з кількох послідовних сторінок, на яких необхідно вказати множини даних для використаних змінних, а також згенерувати (кнопка Додати, з’єднати) тестовий приклад даних та результатів.
 Генерування елементів Розрахункового питання

Питання з перетягуванням тексту дозволяє організувати перевірку пропущених слів або порядку відповідей. У тексті питання також використовуються спеціальні коди, які визначають місця пропусків, а нижче - вказуються правильні відповіді на цих позиціях.
 

Усі відповіді можна об'єднати у кілька груп і додати кілька зайвих для ускладнення запитання.
Учневі буде запропоновано заповнити пропуски в тексті шляхом перетягування карток з варіантами відповідей:

Дещо складніше налаштовується перетягування на картинку, де потрібно вказати варіанти відповідей, а також координати їх розташування на початковому зображенні:
Координати відповідей:
Питання з перетягуванням на картинку для учня:При проходженні тесту учень вказуватиме свої відповіді, а внизу сторінки матиме змогу відправити свої відповіді на перевірку або зберегти поточний стан відповідей, не надсилаючи їх (якщо планує повернутись до тесту пізніше). Після надсилання відповідей учень отримає коментар, передбачений вчителем: загальний до тесту або до кожного із питань.

Результати тесту для учня

Вчитель має доступ до значно ширшої інформації про пройдене тестування. Він може переглядати результати усіх учасників, або розподілених за групами, побачити детальну інформацію та звіт по кожному учаснику, внести або виправити оцінку, якщо у цьому є необхідність (наприклад для питань типу Есе).

Результати тесту для вчителя
Крім того, меню Аналіз дозволяє побачити детальну статистику кожного із питань, що дозволяє визначити його ефективність в оцінюванні.
Аналіз відповідей (наприклад, цей тест є надто легким та має низьку розподільну здатність, оскільки асиметрія розподілу є від'ємною, а ексцес - додатнім)
Такий аналіз дозволяє вчителеві підготувати такі тестові питання, які зможуть ефективно виконати функцію оцінювання рівня знань слухачів курсу.


Поради щодо створення тестувань: http://dystosvita.blogspot.com/2015/02/moodle.html

Серія "Дистанційний курс у Moodle - швидкий старт"

1) Реєстрація сайту на gnomio.com
2) Створення курсу в системі Moodle
3) Завдання та спілкування у дистанційному курсі Moodle
4) Тести у дистанційному курсі Moodle 
5) Семінар у Moodle

Коментарі